image

Biodlarmöte 14 augusti 2015

Minnesanteckningar vid föreningsmötet fredagen den 14 augusti 2015 kl. 18.30

36 medelmmar närvarande

 

1.                                      Kent Lörd hälsar välkomna och öppnar mötet.

 

2.                                      Richard Siegrist demonsterar vårt mikroskop och visar 6-300 gångers förstoring.

 

3.                                      Mikroskopet förvaras hos Ingrid och vi får komma dit med våra prover och kontrollera. Noseman ökar i klotet under vintern.

 

4.                                      Anders Berg från Ryssby i Småland tog vid och berättade om sin biodling. Han rekommenderar stor landningsbana för bina eftersom 25 % av vinterdöden beror på syrebrist.När han håller kurs varvar han teori och praktik. Han berättar hur han gör avläggare. Nosema sitter i vaxet. Därför använder han samma vax bara en vinter och två somrar. Efter en timmes föreläsning gjordes en kaffepaus. Detta uppskattades verkligen.

 

5.                                      Under pausen hann vi diskutera bl a att en refraktometer bör lottas ut vid årsmötet ihop med avläggare och drottningar.

 

6.                                      Ingrid informerar om trädgårdsdagarna på Sofiero den 28 – 30 augusti. Där är öppet 10 - 18 varje dag och vi jobbar i skift om 4 timmar. Intresserade anmäler sig till Ingrid. Det behövs två säljare och en bipratare per pass. 50:- per burk till den som levererar honung till dagarna.

 

7.                                      Anders fortsatte sitt föredrag med att visa och berätta om bipaviljonger, både permanenta och flyttbara. Han varierar färg och höjd på flustren och har ingen långsida mot söder. Han har skjul utan isolering och paviljonger med. Anders menar att det någon gång är nödvändigt att bekämpa varoan med apistan som han varierar med avläggare, mjölksyra och oxalsyra.

   

8.                                      Kent berättar att det finns varoaresistenta bin. Det insimineras på en drönare och kräver nytt vax hela tiden. Heinz berättar att det redan nästa år kommer att finnas sådana drottningar på                   Hallands Väderö. De kommer att kosta 1500:- styck.

 

9.                                      Kent tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 

           Vid datorn

           Eva Nikolajsen

Biodlarmöte 6 Maj 2015

Minnesanteckningar från Nordvästra Skånes Biodlareförenings möte

den 6 maj 2015 på Bjäre biodlares föreningsgård.

 

1. Vi samlades vid Statoilmacken i Förslöv och eskorterades till Bjäre biodlares föreningsbigård.

Närvarande var 20 personer från vår förening och Bjäres biodlarförening.

2. Vi hälsades välkomna av ordföranden Kjell Berntsson. Han berättade att de köpte stugan i Halland och transporterade den till platsen på Bjärehalvön, i tre delar. Sedan hjälptes medlemmarna åt att montera stugan. Det tog en weekend. Alla i föreningen deltog med mat och/eller montering.  De träffas varje onsdag i stugan. Många av medlemmarna har sina kupor där. I stugan finns möjlighet till att slunga och ha möten.  Den ligger vid 37 ha fruktodling.

3. Att ha en föreningsbigård imponerade på de flesta av oss och diskussionen kom upp om inte också vi kunde ha en stuga. Många tyckte det var bra men ett par är negativa. De åberopar inbrottsrisk och ”att folk vill inte sköta den” Diskussionen får väl fortsätta.

4. Erik Linderoth-Olsson och hans fru trakterade oss med sina hembakta ekologiska kanelsnurror och kaffe. Det smakade bra.

5. Som vi brukar lottade vi ut en avläggare och fem drottningar och de gick till:

Avläggaren                                               Sven Gunnar Söderqvist

Drottning  gul                                           Mirka Radenlind

      ”             ”                                           Lena Persson

      ”            ”                                            Lena Hedström

      ”           ”                                             Göran Pettersson

     ”            ”                                             Heinrich Valtinat

6. Arne Assarsson, som var ordförande för kvällen, tackade för att vi fick komma och överlämnade en blomma.

Vid datorn

Eva Nikolajsen

Biodlarmöte 26 mars 2015


50 personer närvarande.

Ordförande Kent Lörd hälsade alla välkomna.

1. Ole Andersson informerade om projektet Bee best. Alla intresserade ska återkomma till Ole om de vill ställa ut sina bikupor på olika ställen i stan.

2. Information om Öppet hus hos Assertops Vaxen i Mörarp 13 juni 2015 klockan 13-16.

3. Ingrid och Kent informerade om några små frågor, lite om den planeringen av den kommande sommarens program. Ingrid informerade om besök på Bjäre bigård den 7 maj 2015.

4. Börje Blomster höll föredrag om 100 år med biodlarföreningar. Han visade filmer och bilder och pratade om flera olika föreningar.

5. Övrigt, bisnack med kaffe

Ordförande förklarade mötet avslutat.
Mirka Radenlind

Protokoll fört vid årsmötet den 13 november 2014 i

Nordvästra Skånes Biodlareförening.

52 medlemmar var närvarande

§1 Ordförande Kent Lörd förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna. Speciellt de nya medlemmarna välkomnades.

§2 Till ordförande för kvällens möte utsågs Kent Lörd.

      Till sekreterare utsågs Eva Nikolajsen och till att justera dagens protokoll utsågs Arne Assarsson och Ulla-Britt Svensson

§3 Kallelsen till mötet godkändes efter diskussion där Lars Rosenqvist reserverade sig. Ingrid Bondesson bad om ursäkt för att kallelsen hade kommit en halv vecka för sent. Mötet beslöt att inte ajournera sig utan fullfölja mötet.

§4 Dagordningen för mötet fastställdes.

§5 a Ingrid B föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året (bilägges)

b Ingrid rapporterade från föreningsbigården på Sofiero

c Sven-Gunnar rapporterade om bitillsyn och sjukdomar. Både han, Lars M. och Lars R. menar att det finns och har funnits mycket yngelröta i år.

Apistan verkar inte att hjälpa mot varoa längre. Det bör undvikas några år.

d Monica H. rapporterar att bara en burk av 56 underkändes av honungsbedömningskommittén. Så när som all honung var av god kvalitet.

e Ingrid B redogjorde för det ekonomiska läget. Vår ekonomi är god. Pengarna är placerade på räntebärande konton.

§6 Börje Larsson föredrog revisionsberättelsen. Börje påpekar att denna revision endast rör ekonomin och att alla kvitton och böcker är genomgångna. Lars R. påpekar att revisorerna även bör genomgå samtliga styrelseprotokoll för att kontrollera att styrelsen gör vad den ska.

§7 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§8 Föreningens del av medlemsavgiften för 2016 bestäms till 50 kronor av de 450:- precis som tidigare.

§9 Föreningen betalar inte ut några arvoden, men ger kostnadsersättning när vi haft utlägg.

§10 Verksamhetsplan för 2015 är inte helt bestämd ännu, men vi planerar att ha samma plan som i år.

§11 Inga motioner har inkommit.

§12 Val av funktionärer

a Ordförande 1 år Kent Lörd

b Styrelseledamöter Arne Assarsson och Mirka Radenlind 2014-2016

Ingrid Bondesson och Eva Nikolajsen kvarstår till 2015

c Suppleanter 1 år Christer Stagling och Anton Kovac

d Revisorer 1 år Börje Larsson och Anders Karlsson

e Revisorsuppleant 1 år Lars-Åke Eriksson

f Ombud till Skånes Distrikts årsmöte 1 år Kent Lörd, Lars Mårtensson, Christer Stagling, Börje Larsson, Mirka Radenlind och Eva Nikolajsen

Ersättare 1 år Björn Hedström och Bengt Persson

g Honungsprovsmottagare 1 år Monica Hedström och Stefan Almström

h Honungsbedömning 1 år Monica Hedström, Stefan Almström, Mirka Radenlind, Gertrud Hansson; den femte platsen är vakant

i Programkommitté 1 år Anna Kajsa Hedén, Ingrid Bondesson och Sven- Gunnar Söderkvist

j Bisjukdomsansvarig 1 år Sven-Gunnar Söderkvist

k Bigårdskommittén 1 år Christer Stagling, Stefan Almström och Ingrid Bondesson

l Valberedning 1 år Lars Mårtensson, sammankallande, Stefan Almström och Björn Hedström

§ 13 Ingemar Johansson vann första inteckningen, i den nya tavlan, i Tage Ingelssons vandringspris. Priset utdelas för godaste honungen på Sofiero. Hederspris delades ut till Bodil Assarson, Ronny Svensson och Walenty Radenlind

Frågesportstävlingen vanns av Anna-Greta Svensson

§ 14 Utlottning på inlämnade årsrapporter

Karl-Erik Rönngård   avläggare

Walenty Radenlind        gul         drottning

Bengt Magnusson      Buckfast          ”

Stefan Almström          gul         drottning

Gertrud Hansson     Buckfast           ”

Malin Olsson                                                         ”

Lars-Åke Eriksson          gul              ”

Arne Assarsson              ”                 ”

Lars Jansson                Buckfast       ”

 

§ 15 Övrigt

a Eva N meddelar att den nya hemsidan är klar och har börjat tas i bruk

b Högtalaranläggning till lokalen efterlyses

c Ny lokal efterlyses.

§ 16 Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Eva Nikolajsen

 

                                            Justeras:

Arne Assarsson                                                              Ulla-Britt Swensson

 

 

 

Minnesanteckningar vid 
Nordvästra Skånes Biodlareförenings möte på träffpunkt Sköldenborg den 26 januari 2015


Ca 35 medlemmar närvarande

1. Ordförande Kent Lörd hälsar välkomna och öppnar mötet

2. Ingrid överräcker blomma och present till Kent som nyligen fyllt 60 år, men då var bortrest.

3. Kent ber att alla hjälps åt med fikat efter mötet.

4. Meddelas att det är distriktsmöte i Eslöv den 14 februari

5. Den 5 februari är det styrelsemöte

6. Bi bäst i Helsingborg. Mer information kommer senare men det går ut på att placera ut bikupor vid kommunala inrättningar.

7. Vad händer just nu i bigården.

- rensa bottnarna

-kolla kvalster - de kommer troligen utifrån

-Symbiotic ska köpas hos Joel Svensson

8. Varoabekämpning: Heinrich berättar om sin förångning.

Distriktet kommer att ha en varoabekämpningsdag i juli. Ev. ordnar vi en dag i föreningen.

9. Bo Lindahl berättar om sin resa i Vietnam

10. Fika och avslutning

Vid datorn

Eva Nikolajsen

 

Här några kommentarer från distriktsmötet
>Huvudförhandlingen löpte som vanligt med undantag att att alla tidigare
>suppleanter nu väljs som ordinarie.
>En skrivelse som styrelsen yrkade avslag på vållade mycket diskussion
>men till slut resulterade i en skrivelse till SBR centralt med
>innebörden att ett paket med underlag för utbildning nya biodlare, och
>som länge varit under utveckling, borde ha högsta prioitet då behovet är
>mycket stort.
>Efteråt informerade Bo Herou om livsmedelslagstiftning och innehöll
>mycket praktisk information för oss småskaliga biodlare
>(honungsproduktion under 1000 kg) med produktion för eget bruk och
>avsalu direkt till konsument.
>När skall vi skatta för våra eventuella inkomster? Här är läget inte
>prövat i domstol, men det som tillämpas är inkomster på högst 50 000kr.
>Hans rekommendation var att när biodlingen växer att starta ett företag,
>spara kvitto på utgifter och föra dagbok.
>Andra praktisk råd var. Gör Bihusesyn. Slungning och tappning ska vara
>skiljt i tid med städning emellan.Lokalen kan används för andra ändamål
>vid andra tider. Märkning gäller vissa regler men SBR etiketten duger
>bra men sista förbrukningsdag( 2 år) (bör?) anges. Spara prov från varje
>tappning. Återanvänd inte plastlock. Plåtlock är bäst(täta).
>Använd sigill (inte nödvändigt vid direktförsäljning). Smaksatt honung
>kräver registrering. (vad detta innebär vet jag ej).
>
>Detta var ett utdrag
>Vänligen
>Lars Mårtensson


 

Minnesanteckningar förda vid Nordvästra Skånes biodlareförenings möte

den 25 februari 2015.

Ca 43 medlemmar var närvarande.

1. Vice ordföranden Arne Assarsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Ingrid informerar om projektet ”Sommar i bikupan”. Det blir den 28 juni på Fredriksdal och vi ska delta i programmet under dagen och klockan fyra ska vi ha föreningsmöte. Stefan delade ut fina broschyrer till oss.

3. Eva informerade om att det nu krävs lösenord för att gå in i medlemsregistret och protokoll på hemsidan. Du som inte var på mötet kan ringa Tommy eller Eva och få det. Efterhand kommer Tommy att överta hemsidan mer och mer men ni får gärna skicka bilder och texter till oss båda.

4. Agronom Karin Ebbersten höll härefter ett långt och intressant föredrag om binas genetiska variation. Bl a menar hon att man ska satsa på handjur vid avel och inte parningsstationer.

5. Mötet avslutades med fika

 

Vid datorn

Eva Nikolajsen


.